Ondernemers Collectief Dwingeloo

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Datum 30 sep 2019
Tijdstip 20:00 uur
Locatie Kantine v.v. Dwingeloo

AAN DE LEDEN VAN DE V.V. DWINGELOO

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 30 september 2019, aanvang 20.00 uur in de kantine van onze vereniging.

De agenda:

 

zie hieronder, tevens middels deze link te raadplegen

            AGENDA

 

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (17 september 2018).
 1. Jaarverslag van het bestuur. 
 1. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar 2018-2019.
 1. Verslag van de kascommissie
   
 2. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting
   
 3. Benoeming kascommissie
   
 4. Vaststelling van de begroting 2019-2020
 • Vaststelling contributie
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Schipper

Aftredend en herkiesbaar: Roland Bouw

Het bestuur stelt voor Roland Bouw te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris ondersteund door tenminste drie leden.

 

 1. Uitreiking sportiviteitbeker
   
 2. Beleid- en Ontwikkelplan 2019-2021
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging Dwingeloo.

Henk Nijstad secretaris.

 

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 23 september 2019 beschikbaar. Deze kunnen worden afgehaald bij de secretaris H. Nijstad, Levimaat 2 Dwingeloo of zijn via email secretariaat@vv-dwingeloo.nl op te vragen.


Terug naar boven