Ondernemers Collectief Dwingeloo

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Datum 17 sep 2018
Tijdstip 20:00 - 22:00 uur
Locatie kantine sportpark De Hulsebosch
Aan de leden van vv Dwingeloo,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 17 september 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van onze vereniging.

                                               AGENDA

 

 

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering (25 september 2017).
 1. Jaarverslag van het bestuur. 
 1. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar 2017-2018.
 1. Verslag van de kascommissie
   
 2. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting
   
 3. Benoeming kascommissie
   
 4. Kleedkameraccommodatie tribune
 • Nieuw- en verbouwbouwplan
 • Financieringsplan

     11. Vaststelling van de begroting 2017-2018

 • Vaststelling contributie
 1. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en herkiesbaar Henk Nijstad
Aftredend en herkiesbaar Marcel Grit


Het bestuur stelt voor beide bestuursleden te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris ondersteund door tenminste drie leden.

 

 1. Uitreiking sportiviteitbeker
   
 2. Rondvraag
 1. Sluiting

 

 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging Dwingeloo.

Henk Nijstad secretaris.

 

De vergaderstukken zijn vanaf maandag 10 september 2018 beschikbaar. Deze kunnen afgehaald worden bij H. Nijstad, Levimaat 2 Dwingeloo of zijn via email secretariaat@vv-dwingeloo.nl op te vragen.


Terug naar boven