Ondernemers Collectief Dwingeloo

Gedragsregels

Eén van de doelstellingen van de voetbalvereniging Dwingeloo is het creëren van een situatie waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer (jeugd)spelers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit. De voorwaarden om dit te bereiken zijn plezier en vertrouwen.
 
Bij het realiseren van doelstellingen heeft de vereniging ondersteuning nodig van alle betrokkenen, dus spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers, sponsoren, ouders en supporters.
 
We hebben allemaal waarden, zaken die wij van ultiem belang vinden in ons leven. Waarden scheppen ruimte en geven zin aan het leven.
Bij waarden horen normen, verplichtende gedragsregels, met name in de omgang met anderen. Normen brengen beperkingen met zich mee.
 
v.v. Dwingeloo vraagt aandacht voor normen en waarden tijdens en na beoefening van de voetbalsport.
Wij streven een cultuur na waarbij prestaties worden neergezet in een sportieve sfeer.

Algemene gedragsregels:
 • respect voor mede- en tegenspelers, scheidsrechters, grensrechters, trainers, (bege)leiders, vrijwilligers, bestuursleden, ouders/verzorgers enz.
 • open communicatie
 • eerlijk en fatsoenlijk in handelen, houding en gedrag.
 • verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag binnen de vereniging.
 • alcohol en roken zijn in de kleedkamer niet toegestaan.
 • drugsgebruik/bezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan.
Gedragsregels trainer:
 • heeft een voorbeeldfunctie.
 • ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 • zorgt ervoor dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen en dat (bij gebruik van) de verlichting wordt uitgeschakeld.
 • is verantwoordelijk voor een nette kleedkamer na de training.
 • gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden geen alcohol.
 • rapporteert wangedrag en/of andere problemen aan technische commissie en/of (jeugd)bestuur.
Gedragsregels (bege)leider:
 • heeft een voorbeeldfunctie.
 • ontvangt de (leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • zorgt voor toezicht in en schoonmaken van de kleedkamers, zowel uit als thuis.
 • zorgt, bij afgelastingen of wijziging van een wedstrijd, voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • rapporteert wangedrag en/of andere problemen aan technische commissie en/of (jeugd)bestuur.
Gedragsregels speler:
 • neemt deel aan trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider wanneer hij/zij niet aan een training en/of wedstrijd kan deelnemen.
 • onthoudt zich van iedere vorm van pestgedrag.
 • accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter.
 • is zuinig op alle materialen  die men mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • maakt zijn/haar voetbalschoenen buiten schoon op de daarvoor bestemde borstels (dus niet in de kleedkamer tegen de muur afkloppen of onder de douche afspoelen).
 • helpt desgevraagd (ook ongevraagd) mee met het schoonmaken van de kleedkamer.
 • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of de leider.
Gedragsregels ouders/verzorgers van (jeugd)leden:
 • u bent een goed supporter en u geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld.
 • u steunt uw kind en het team bij tegenslagen, u blijft positief.
 • u blijft tijdens de wedstrijden achter de afrastering/buiten de lijnen.
 • u houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en u geeft geen commentaar op de scheidsrechter (hij/zij doet z’n/haar best).
 • aanmoedigen is prima, maar het coachen laat u over aan de trainer en/of leider.
 • uw op-of aanmerkingen meldt u bij de betreffende leider en zo nodig bij de jeugdcommissie.
Sancties.
Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. De eventueel hieraan verbonden kosten kunnen worden doorberekend aan de betreffende speler.
Overtredingen van de gedragsregels kunnen ook leiden tot sancties, opgelegd door het bestuur van de vereniging.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.
Het bestuur bepaalt de sancties en in ernstige gevallen kan dit leiden tot schorsing.
 
In het succesvol naleven van de gedragsregels zijn ook houding en gedrag van onze vrijwilligers en supporters van grote waarde. Wij rekenen op correct en sportief gedrag, waarbij geen ruimte is voor opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen.
De voetbalvereniging Dwingeloo is een leuke, actieve vereniging met een goede sfeer en een positieve uitstraling en dat willen wij graag zo houden.
 
Bestuur v.v. Dwingeloo
 
Terug naar boven